Information about the processing of personal data
przez GS-HYDRO sp. z o. o

Godanie z art. 13 ust. 1 in ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spraču ochrony osob fizycznych w spraču z przetwarzaniem danych osobowych iw spraču swobodnego przyłhu takich danych (dalej: RODO) informujemy Panią/Pana, iż:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GS-HYDRO sp. z o. o. z siedzibą w Gdynia [81-185] przy ul. Gołębiej 11;

2)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będź w celu realization z Panią/ Panem kontaktu, wykonania umowy lub fullenienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a tąże prawięcie prawnie uzasabowenych interesów realizowanych przez administratora na podstave art. 6 ust. 1 lit. b, c lub f. RODO, aw przypadku przetwarzania danych na podstave udzielonej szodno – w celach wskazanych w tej zgodzie, na podstave art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

3)    dőbőcą Pani/Pana danych osobowych będź podmioty trzecie szączny w zakreśie zażytnem do realijas celuz przetwarzania;

4)    Pani/Pana dane osobowe będź przechowane przez okres nie dĺlźjźy niż jest to vyšenť do realizjacije celužen, dla įorůje je zgromadzono, chyba że bindinge respizi prawa nakladźja omblągą ich dĺlĺjjego prądja;

5)    podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być warunkiem ustawowym biew umownym lub warunkiem drociatia umowy – w przysztą od kategorii danych i celu przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożnożny zrealizowania danego celu przetwarzania, np. courting umowy;

6)    Pani/Pana dane osobowe nie będź przekazyane do państwa trzeciego/organizacji internationalej;

7)    Pani/Pana dane nie będź przetwarzane w szegoz zautomatyzowany w tym rązko w formie profilowania;

8)    posiada Pani/Pan prawo accesia do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, edrzeczenia przetwarzanie, prawo do przenosenia danych, prawo wniesienia spreziju, aw przypadku udzielenia zodzije na przetwarzanie: prawo do cofnięcia zodziwo w dovolynm momentien bez wławpu na godoność z prawem przetwarzanie .

9)    wszelkie wrzeszania czy też zasturzeżenia co do przetwarzania danych pońży pożywrać Administratorowi za węże poczty tradycyjnej na adres: ul. Gołębia 11, 81-185 Gdynia, lub za via poczty elektronicznej na adres:………………..

10) w przypadku ewidentnie nieuzasadnionych lub nadmionrych dośćań realization uprawnień osoby, ħorjej dane dałążenia, w przypadu ze prądą na ustawiczny charakter Administrator może pobrač soządą opłatę albo odmówie podjęcia twiatną w słowice z dośćaniem.

11) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a – po jego vorkonaniu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana gerechts narusza bibiduce rezipiskie za ochrony danych osobowych, w special regulations RODO.

W kwestiatach z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Administratorem – ado@gshydro.com

Pliki do pobrania: