Etikregler

GS Hydro omfattas av Interpump Group S.p.A.s etikregler (code of ethics) som du kan ladda ner här.

Rapportera en överträdelse (visselblåsning)

Interpump Group har etablerat vissa, och konfidentiella, kanaler för att rapportera eventuella oegentligheter eller överträdelser av den etiska koden, organisations- och ledningsmodellen i enlighet med lagstiftningsdekret 231/2001 eller tillämpliga lagar och förordningar.

Interpump Group har åtagit sig att säkerställa konfidentialitet för de ämnen och fakta som rapporteras, såväl som reporterns identitet. Efter att ha verifierat deras tillförlitlighet kommer alla rapporter, inklusive anonyma rapporter, att granskas av relevanta funktioner och hanteras i enlighet med rapporteringshanteringsproceduren.

Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Syften och metoderna för databehandling av Interpump Group regleras i den bifogade integritetspolicyn.

Rapporter kan skickas via ett specifikt formulär, med hjälp av rapporthanteringsportalen på följande länk: https://whistleblowing.interpumpgroup.it

Alternativt kan rapporter skickas in via följande kanaler:

Interpump Group S.p.A.

c.a. Organismo di Vigilanza

Via E. Fermi, 25

42049 Sant’Ilario (RE), Italy

Telefon: +39 0522 904311

Erkännande

GS Hydro AB anser att efterlevnaden av principerna i de etiska reglerna och åtagandet att genomföra nödvändiga förfaranden och försiktighetsåtgärder för att förhindra brott, som i de nämnda etiska reglerna, är en integrerad del av avtalsförhållandet, oavsett om det är styrelseledamöter, anställda eller samarbetspartners.